Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) 

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanan projeler bu programdan yararlanabilir. Desteklenmesine karar verilen San-Tez projelerine Bakanlık tarafından uygulanan destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için; www.sanayi.gov.tr

 

Teknogirişim Sermaye Desteği;

Bu program kapsamında, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini kapsamaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için; www.sanayi.gov.tr

 

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından, öncelikli alanlar ve ana sistem projelerinin hedef ve ihtiyaçları ile uyumlu, sanayi-üniversite-araştırma kuruluşu işbirliğini içeren ve teknoloji ağırlıklı AR-GE faaliyetleri desteklenmektedir. Müsteşarlık tarafınca belirlenen öncelikli alanlar Sistem Entegrasyonu, Network-Bilgi-Uydu-Sensör Sistemleri, Elektronik Harp, Füze-Güdüm-Kontrol birimlerinde yapılacak çalışmalardır.

Daha ayrıntılı bilgi için; www.ssm.gov.tr

 

AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB) KREDİLERİ

AYB kamu ve özel sektör projelerini finanse etmektedir. AYB 30-40 milyon Euro’luk projelerle direkt temas kurarken daha küçük ölçekli kredi taleplerini aracı bankalar kanalıyla kabul etmektedir.

 

Türkiye’deki AYB aracı bankaları;

  • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
  • Sınai Yatırım Bankası
  • Vakıflar Bankası’dır.

AYB kredi başvuruları için projelerde temel aranan kriterler arasında ekonomiye katkı sağlaması, çevreye duyarlı olması, teknik bir proje olması hususları yer almaktadır.

 

Finansman Şartları

  • Sanayi Projelerinde asgari 4 yıl azami 15 yıl vade şartı konulmuştur. Faiz oranları en düşük düzeydedir. Kamu’da hükümet garantisi, özel sektör’de A düzeyinde notu olan Banka teminatı gerekmektedir.
  • Bütçesi 25 milyon Euro kadar olan projeler Küçük ve Orta Boy proje,
  • Bütçesi 25 milyondan fazla olan projeler ise büyük projeler olarak kabul edilmektedir.

AYB KOBİ kredilerinden yararlanma koşulları;

  • KOBİ olma kriteri (500 kişiyi aşmamalı, Bilgi Teknolojileri, turizm, sanayi alanlarında faaliyet gösteren, net sabit varlığı 75 milyon Euro’dan az olmalı)
  • Geri ödemesi 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıldır.
  • Ödeme 6 ayda birdir.

Daha ayrıntılı bilgi için; www.eib.org

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

4059 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Dış Ticaret Müsteşarlığı, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenen Dış Ticaret Müsteşarlığı aşağıdaki ana hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
DTM bünyesinde faaliyet gösteren Müdürlükler, kapsadıkları konulara göre çeşitli yardım ve destek hizmetleri sunmaktadırlar.

İhracat Genel Müdürlüğü

İthalat Genel Müdürlüğü

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Daha ayrıntılı bilgi için; www.dtm.gov.tr

 

İGEME

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, ihracatın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilere destek vermek üzere kurulmuş bir kamu kurumu olup, firmalarımızın ihracata yönelmesi ve yurtdışındaki pazar paylarının artırılmasında ihtiyaç duydukları ticari bilgi, araştırma ve geliştirme, tanıtım, mevzuat, yayın ve eğitim hizmetleri sunmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Pazar araştırması ve pazarlama desteği

Eğitim ve danışmanlık desteği  başlıkları altında destek sunmaktadır.

 

Daha ayrıntılı bilgi için; www.igeme.org.tr

 

 

İhracatçı Birlikleri

 

İhracatçı Birlikleri bölgelere göre ayrılmıştır. Firmalar, bağlı oldukları birliğe müracaat edeceklerdir.

Devlet Yardımları:

Yurtdışı Fuar Destekleri

Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik 

Faaliyetlerin Desteklenmesi

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadeleri

Daha ayrıntılı bilgi için; www.iib.org.tr (İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

 

 

KOSGEB

 

Yeni Girişimci Desteği – KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri;

Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB iş kurma danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde SYDTF, İŞKUR, ÖİB, belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası girişimcilik eğitimine katılanlar veya (İŞGEM) de yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesi kurulan adaylar bu destekten yararlanabilmektedir.

 

Genç Girişimci Geliştirme Programı – KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri;

Programın düzenlendiği ortaöğretim sonrası örgün/yaygın eğitim kurumlarının öğrencileri bu program kapsamında yararlanabilmektedir.

 

E-KOBİ Bilişim Destek Kredisi – KOSGEB Bilişim Destekleri;

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB saha taramasına dahil edilmiş bütün işletmeler yararlanabilecektir.

 

Kayıtlı Eleman İstihdamı Destek Kredisi – KOSGEB Banka Kredi Faiz Destekler;

Destek kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurulmuş ve onaylanmış KOBİ’ler için Asgari %50’si Küçük Ölçekli İşletmeler, (1-49 çalışanı olan), %40’ı “Kalkınmada Öncelikli Yöre” ve %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için; www.kosgeb.gov.tr

 

TTGV

 

Ar-Ge Proje Destekleri

1.     TeknolojiGeliştirme Projeleri Desteği

2.     Ticaretleştirme Projeleri Desteği

3.     Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

 

Çevre Projeler Desteği

1.     Yenilenebilir Enerji Desteği

2.     Çevre Teknolojileri Desteği

 

Teknolojik Girişimcilik Destekleri

1.     Ön Kuluçka Destekleri

2.     Risk Paylaşımı Desteği

3.     Başlangıç Sermayesi Destekleri

 

Daha ayrıntılı bilgi için; www.ttgv.org.tr

 

TUBİTAK

 

Araştırmayı özendirmek, teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek adına TÜBİTAK -TEYDEB, sanayiye ve KOBİlere destek olmaya devam ediyor. Bu desteklerden bazıları 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı ve 1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (Teknogirişim) Programlarıdır.
 

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı;

Bu Program, 1995 senesinden beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği ile yürütülmektedir. Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

1503-Proje Pazarları Destekleme Programı;

Proje Pazarları Destekleme Programı; üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak olası işbirlikleri olanaklarının aranması için düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu programa üniversiteler ve araştırma kurumları başvurabilir.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (Teknogirişim)

Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır.

 

Daha ayrıntılı bilgi için; www.tubitak.gov.tr